/

Habarlar

 • Ningbo RUKING Electrical Technology Co., LTD participate in the GTE 2022 Garment Technology Expo

  Ningbo RUKING Elektrik Tehnologiýa Co., LTD GTE 2022 Geýim Tehnologiýasy Sergisine gatnaşýar

  Tekstler: 27-nji maýda GTE 2022 geýim tehnologiýasy sergisi, CAD / CAM, tikinçilik, trikota ,, tikinçilik, boýaglar we himiki önümler, ýorgan-düşek, kir ýuwmak, matalar, ajaýyp ýüplük, timarlaýyş enjamlary, boýag, dokalan halta ýasamak, çapmak we kesmek Hindistanda gaplamak, programma üpjünçiligi çözgütleri New Delh ...
  Koprak oka
 • The Ruk Digital Cutting system in Materials Manufacturing

  Materiallar önümçiliginde Ruk sanly kesiş ulgamy

  Sanly kesiş öndürijilere dürli materiallardan ýasalan näzik we geň görnüşli bölekleri ösen önüm dizaýnlaryna girizmäge mümkinçilik berýär.Kesmek, rezin, dokma, foa ýaly materiallary emele getirmek üçin ulanylýan köpugurly prosesdir.
  Koprak oka
 • Ningbo Leather association visited RUK and had conference about how import digital cutting system to leather industry.

  Ningbo Deri birleşigi RUK-a baryp, sanly kesiş ulgamynyň deri senagatyna nähili import edilýändigi barada konferensiýa geçirdi.

  2022-nji ýylyň 29-njy martynda “Ningbo deri birleşigi” kompaniýamyza “Ningbo RUKING Elektrik Tehnologiýa Co., Ltd” kompaniýasyna baryp gördi, kompaniýamyzyň adyndan Ningbo RUKING Elektrik Tehnologiýalary Ltd. iň soňky t ...
  Koprak oka
 • RUK in The 26th DPES Sign Expo China Guangzhou

  26-njy DPES gol sergisinde RUK Hytaý Guanç Guangzhouou

  16-njy fewralda köp garaşylýan DPES Guan Guangzhouou halkara mahabat sergisi ajaýyp açyldy.10 ýyl bäri meşhur marka bolan RUK üç sany partlaýjy görnüşli çuňňur kök uran pudak hökmünde.Qualityokary hilli, daşky görnüş derejesi, ýokary konfigurasiýa, hünärmen diýmek, sen ...
  Koprak oka
 • RUK TECHNOLOGY will be here China(Ningbo)Trade Fair (2021)

  RUK TEHNOLOGI ChinaASY Hytaýda (Ningbo) Söwda ýarmarkasy (2021) bolar

  ≯RUK TEHNOLOGI thisASY şu ýerde bolar Hytaý (Ningbo) Söwda ýarmarkasy (2021) 20 2021-nji ýylyň 21-23-nji oktýabry aralygynda gabat gelýän dürli görnüşli moda ● Biz sizi 4-A03 salgysynda garaşýarys Salgysy: Ningbo şäheriniň Huizhan ýoly, 181 Zhejiang welaýaty (Ningbo halkara monastyry ...
  Koprak oka
 • RUK History

  RUK taryhy

  2011-nji ýyl: RUK marka kompaniýasy döredildi 2012-nji ýyl: MC seriýaly geýim şablonyny kesýän maşyn, bütin dünýäde gowy satylýar we Fenghua "Fenglu Yingcai" -niň iň potensial kärhanasyna eýe boldy 2013-nji ýyl: Ningbo Relis Technology Co., ltd fou ...
  Koprak oka
 • Technology has put high-end customization within reach

  Tehnologiýa ýokary derejeli özleşdirmäni elýeterli etdi

  Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen, egin-eşik pudagynda ulanyjylar partiýany özleşdirmek, diwersifikasiýa we indiwiduallaşdyrmak bilen häsiýetlendirilýär.RUK ...
  Koprak oka
 • Meet you in CISMA

  CISMA-da duşuşarys

  2021-nji ýylyň 26-njy sentýabryndan 29-njy sentýabryna çenli Şanhaý täze halkara sergi merkezinde 2021-nji ýylda Hytaýyň tikin enjamlary sergisi (CISMA2021) geçiriler.Hytaýyň halkara tikin enjamlary sergisi (CISMA) dünýädäki iň uly tikin enjamlarydyr ...
  Koprak oka
 • Let’s talk something about the event of EREK(Hongxing Erke )!

  EREK (Hongxing Erke) wakasy barada bir zat gürleşeliň!

  Gysgaça syn: 21-nji iýulda Hongxing Erke resmi Weibo-da Henana betbagtçylykdan halas etmek üçin 50 million ýuan sowgat bermek barada beýannama berdi we ertesi gün gyzgyn gözlegde boldy, netijede netizenleriň göni ýaýlymda çykyş etmegine sebäp boldy. “ýabany sarp etmek” üçin otag ...
  Koprak oka
 • How to stand out in the graphic industry?

  Grafika pudagynda nädip tapawutlanmaly?

  Indi hemme ýerde uly we kiçi grafiki dükanlar bar, kiçi dükanda uly ýer ýok, ýöne gündelik durmuşda aýrylmaz orny eýeleýär.Onda nädip märekeden tapawutlanmaly?Birinjiden, iň möhümi “pikirler” .Grafika dükanynyň iň köp işleýändigi bilen hemmämiz tanyş ...
  Koprak oka
 • RUK cutting machine high speed F1-CUT new emerge

  RUK kesiji maşyn ýokary tizlikli F1-CUT täze çykýar

  Senagatda ilkinji çalt maşyn Maglew seriýasynyň ilkinji içerki pudagy bolan F1-CUT göterijilikli on ýyllyk ýagyş çyzykly wagon!Şanhaý milli konwensiýa we sergi merkezinde ilkinji içerki sergi!Akýan suw ýaly tizligi kesmek ...
  Koprak oka
 • We Go Hybrid SinoCorrugated 2021

  “Gibrid SinoCorrugated 2021” -e gidýäris

  Gowy täzelik!RUK 14-nji iýuldan 17-nji iýul aralygynda “SinoCorrugated” sergisine gatnaşar .Biziň kabinetimize, Nois n5b75 kabinasyna gatnaşmaga tüýs ýürekden çagyrýarys. 2021-nji ýyl SinoCorrugated-iň 20 ýyllygy bellenýär.“SinoCorrugated” we onuň “SinoFoldingCarton” şüweleňi ...
  Koprak oka
 • Do you know those kittens are greasy in the packing of goods?

  Şol pişikleriň haryt gaplanylanda ýaglydygyny bilýärsiňizmi?

  Iýmitiň bagtly planetasynyň nirededigini soramak isleseňiz, her dürli lezzetli iýmit biziň bagtymyzyň çeşmesi bolan supermarketiň iýmit bölümi bolmaly.Theöne zalym zat, ideal bilen hakykatyň arasyndaky ägirt uly boşluk häzirki wagtda bagtymyzy ýykar ...
  Koprak oka
 • RUK Celebrating 10th Anniversary

  RUK 10 ýyllygyny belleýär

  Wagt ýuwaşlyk bilen geçýär, geçen günler ýatlamalara öwrüldi we häzirki wagt iň gowy lezzet.Bu gün kompaniýamyzyň döredilmeginiň onunjy ýyly.RUK TECHNOLOGY CO., LTD, senagat awtomatlaşdyryş ulgamy, enjamlar we degişli ätiýaçlyk şaýlary bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana, şeýle hem i ...
  Koprak oka
 • Technology upgrade! The industry’s first cardboard V cut function

  Tehnologiýany kämilleşdirmek!Senagatyň ilkinji karton V kesmek funksiýasy

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Hytaýyň gaplaýyş we çaphana senagaty içerki çaphana pudagynda iň täze döreýän pudakdyr we geljekde giňelmegini we ösmegini dowam etdirjek pudaklaryň biridir.Gündelik durmuşymyzda her dürli gaplama gutularyny hemme ýerde görmek bolýar. Wit ...
  Koprak oka
 • Cutting Machine New Improvement

  Kesiji maşyn täze kämilleşdiriş

  Uly kesiş maşyn öndürijisi hökmünde RUK, müşderileriň isleglerini has köp kanagatlandyrmak üçin ýokary takyklygy, ýokary durnuklylygy, ýokary hilli kesiş maşynyny öwrenmäge we öndürmäge borçlandy.RUK-yň gözleg we barlag bölümi bar, programma üpjünçiligi ýa-da enjamlar tapawudy ýok ...
  Koprak oka
 • Vibration knife cutting machine and laser machine Difference

  Wibrasiýa pyçak kesiji maşyn we lazer maşyn tapawudy

  Yrgyldadýan pyçak kesiji maşyn, ýokary ýygylykly yrgyldy pyçagy ýokary we aşak hereket bilen herekete getirilýär, kesilmegine ýetmek üçin kontakt kesmek, lazer kesmek maşyny gaty ýokary temperatura bilen kesiş, kontakt däl, ýagtylyk çeşmesine ünsi jemleýär, ikisi biri-biriniň üstüni ýetirýär, lazer cutti ...
  Koprak oka
 • RUK TECHNOLOGY will be here TCE clothing customization exhibition (2021)

  RUK TEHNOLOGI thisASY bu ýerde TCE eşiklerini özleşdirmek sergisinde bolar (2021)

  2021-nji ýylyň 27-29-njy maýynda ýoldaşlyk + moda dürli görnüşleri 8.2-A75 salgysynda size garaşýarys Salgysy: Şanhaý milli konwensiýa we sergi merkezi zaly 5.2H (Hongqiao sergi zaly) TCE ýörite eşik sergisi (Şanhaý bekedi) göçer Milli sergi we monastyr ...
  Koprak oka
 • Galyndy zawodynda RUK kesiji maşynyň ulanylmagy

  Enjamymyzyň kagyz, stiker, akril, guty, karton, PVC tagtasy we ş.m. kesip biljekdigini köp adam bilip biler, ýöne galyndy zawodynda programmany bilýänler gaty azdyr. Köp adamlar RUK maşynyny galyplara mätäç däldigi üçin ulanýarlar, ýöne galyndy zawodynda nähili işleýär?Bu gün sizi galyp fa ...
  Koprak oka
 • RUK in garment industry

  Egin-eşik pudagynda RUK

  Bu gün sizi kostýumlary özleşdirmek zawodyna alyp bararys we enjamymyzyň ulanylyşyny hödürläris.Enjamymyzyň kagyz, stiker, akril, guty, karton, PVC tagtasy we ş.m. kesip biljekdigini köp adam bilip biler, ýöne enjamyň egin-eşik pudagynda ulanylyşyny bilýänler gaty azdyr.Düzeltmek ýaly ...
  Koprak oka
 • advantages of pearl cotton

  merjen pagtanyň artykmaçlyklary

  Merjen pagta gaplamagyň artykmaçlyklaryny bilýärsiňizmi? Bu gün size hödürläris.Ilki bilen, beýleki materiallar bilen deňeşdirilende EPE-iň iň esasy artykmaçlygy, diňe ýönekeý tehniki hyzmat bilen iki gezek ulanyp boljak has ýokary ulanylyş derejesidir.Ikinjiden, merjen pagta gaty gurşawly ...
  Koprak oka
 • How to define a good machine ? RUK cutting machine help you slove your doubts !

  Gowy enjamy nädip kesgitlemeli?RUK kesiji maşyn, şübheleriňizi ýeňletmäge kömek edýär!

  Maşyn bilen işlemek we ýol programma üpjünçiligini kesmek aňsat.Göni göni JPG faýly üçin CDR ýa-da PS ýa-da AI üçin zerurlyk ýok.1-1.5m / s bilen ýokary kesiş takyklygy we 0.01mm bilen netijelilik, Kesilen takyklygy 0 ýalňyşlygy gaýtalaň we gan akmazdan kesiň.Japanaponiýa Mitsubis bilen enjam üçin ýokary durnuklylyk ...
  Koprak oka
 • How to choose Tent cloth cutting equipment?

  Çadyr mata kesýän enjamlary nädip saýlamaly?

  Dürli görnüşlere görä dürli çadyrlar bar, dürli ulanylyşlar dürli klassifikasiýalara eýe: mahabat çadyrlary, harby çadyrlar, orta çadyrlar, 3 möwsüm çadyrlary, 4 möwsüm çadyrlary, betbagtçylykdan halas ediş çadyrlary, çişirilýän çadyrlar, çagalar oýun çadyrlary, we ş.m.Fabrika polieste ...
  Koprak oka
 • RUK cutter visit customers again

  RUK kesiji müşderilere ýene baryp görýär

  Içerki we daşary ýurtlar bilen gatnaşyklar toruna köp üns bermek hem edil şonuň ýaly.Mundan başga-da, sypaýyçylyk ikitaraplaýyn talaplary, esasanam duşuşandan soň dostlugy halaýarlar.Sebäbi olar üçin sizi uzak wagtlap üpjün ediji hökmünde saýlamak aňsat.Şonuň üçin RUK kesiji size müşderilere nädip baryp görmelidigini we r gurmagy görkezsin ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!